انجمن برنامه نویسی درسمن

سوال
تابعی بنویسید که از تعداد تکرار (حروف) در متن زیر، یک دیکشنری مرتب شده بر اساس بیشترین تکرار تولید کند که تعداد تکرار حروف، کلید و خود حروف، مقدار باشند. text = 'python is the best programming language'
در حال بررسی 0
3 روز 0 پاسخ ها 33 دیده شده

سوال
تابعی بنویسید که یک متن را به عنوان پارامتر میگیرد و تعداد حروف صدادار و صامت آن متن را به خروجی ببرد. نکته: تعداد حروف صدادار برای متن 'pythonlobby' عدد ۲ و تعداد حروف صامت عدد ۹ می‌باشد.
در حال بررسی 0
3 روز 0 پاسخ ها 22 دیده شده

سوال
تابعی بنویسید که، تمام اعداد پالیندروم را از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ پیدا کرده و درون یک تاپل ذخیره کند. نکته: در این سوال، عدد ی پالیندروم است که رقم یکان آن با رقم صدگان آن برابر باشد. تاپل یک دیتا تایپ immutable یا ...
در حال بررسی 0
3 روز 1 پاسخ 20 دیده شده

سوال
تابعی بنویسید که تاپل زیر را به عنوان ورودی گرفته، و در محدوه ی آن یک دیکشنری از حروف الفبا بسازد که مقادیر مرتب شده ی تاپل کلید و حروف الفبا مقدار باشند. tu = (10, 1, 4, 9, 6, 3, ...
در حال بررسی 0
3 روز 1 پاسخ 18 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که: از ورودی یک عدد بگیرد؛ در محدوده ی آن عدد، یک لیست تصادفی ایجاد کند؛ سپس یک generator comprehension بنویسید که اعداد فرد لیست تصادفی را پیدا کند.  
در حال بررسی 0
4 روز 4 پاسخ ها 33 دیده شده