انجمن برنامه نویسی درسمن

سوال
برنامه ای که نام و معدل تعدادی دانشجو را از ورودی خوانده ، میانگین معدل دانشجویان را محاسبه کند. نام و معدل دانشجویانی که معدل آنها از مقدار میانگین بیشتر است نمایش می دهد. برنامه باید دکمه ای داشته باشد ...
در حال بررسی 3
5 سال 4 پاسخ ها 34338 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که عدد nرا گرفته و n تا عدد در خط های بعد گرفته و مینیمم و ماکسیمم آن ها را نمایش دهد.   بدون استفاده از توابع
در حال بررسی 0
3 سال 8 پاسخ ها 11114 دیده شده

سوال
مانند شکل زیر لیستی از دیکشنری‌ها بسازید که کلیدهای آن نام داشجو و مقادیر آن لیست نمرات دانشجو باشد، سپس به کمک یک تابع لیست دیگری بسازید که معدل هر دانشجو را محاسبه و کنار نامش نگهداری کند.  
در حال بررسی 0
3 سال 6 پاسخ ها 10215 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت به عنوان تعداد سطر از کاربر گرفته و توسط یک تابع مثلث خیام پاسکال را برای آن چاپ کند.(مثلا برای عدد ۶ مثلث به شکل زیر می شود)   
در حال بررسی 1
3 سال 8 پاسخ ها 9404 دیده شده

سوال
سلام بچه ها تابعی بنویسید که عددی را به عنوان پارامتر ورودی دریافت کند و مقسوم علیه های آن را برگرداند و در نهایت مقسوم علیه های آن عدد در خروجی چاپ شود. تشکر از انجمن پرسش و پاسخ برنامه نویسی درسمن
در حال بررسی 0
4 سال 4 پاسخ ها 8968 دیده شده