سوال
عدد طبیعی n مفروض است الگوریتمی بنویسید که معادل این عدد را در مبنای۲ بدست آورد.
در حال بررسی 0
4 ماه 1 پاسخ 44 دیده شده

سوال
الگوریتمی بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت n و  m دریافت و بزرگترین مقسوم و علیه مشترک و کوچکترین مضرب آن ها را چاپ کند.
در حال بررسی 0
4 ماه 1 پاسخ 47 دیده شده

سوال
الگوریتمی بنویسید که سه عدد C و B و A را دریافت کند و بگوید با این سه عدد می توان مثلث ساخت یا نه ؟
در حال بررسی 0
4 ماه 2 پاسخ ها 58 دیده شده