انجمن برنامه نویسی درسمن

سوال
میدانیم که دترمینان ماتریس n × n از روی دترمینان ماتریس (۱ − n) × (۱ − n (قابل محاسبه است. همچنین میدانیم دترمینان ماتریس ۲ × ۲ از تفاضل حاصل ضرب عناصر روی قطر ماتریس بدست میآید. تابعی به نام Determinant ...
0
2 روز 0 پاسخ ها 4 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که شماره دانشجویی و معدل تعداد N دانشجو را از ورودی دریافت نماید و دومین دانشجویی که از نظر بیشترین نمره معدل داراست (یا کسب کرده) معدل و شماره دانشجویی را نمایش دهد (منظور چاپ نماید). ⭕️ نکته ...
0
3 روز 0 پاسخ ها 17 دیده شده

سوال
سلام در این پروژه به ی ارور برمیخورم ممنون میشم کمکم کنید فایل دیتا گذاشتم cancer_b.csv اسکرین ارور هم قرار دادم import pandas as pd # for reading our data from sklearn.model_selection import train_test_split # to set our train data from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier # for Decisiontree modeling from sklearn.neighbors import ...
0
3 روز 0 پاسخ ها 7 دیده شده

سوال
کلاس student را بنویسید که مشخصات زیر را داشته باشد نام/نام خانوادگی/شماره دانشجویی/نمره/تعداد واحد درسی/نمرات و درس تابع سازنده این کلاس را با مقداردهی اولیه برای نام/نام خانوادگی و شماره دانشجویی دانشجو بنویسید تابع مخرب این کلاس را بنویسید معدل دانشجویی با شماره دانشجویی ...
0
7 روز 0 پاسخ ها 9 دیده شده