پاسخ ( ۱ )

  1. کلاس streamReader:برای خواندن اطلاعات از روی یک فایل هست که با ساخت شی از این کلاس و دادن ادرس یک فایل میتوان محتویات این فایل رو بیرون بکشید.

    برای مثال:متد ()readline یک خط از روی متن فایل میخواند و خروجی به ما میدهد.

    کلاس stream writer :برای وارد کردن اطلاعات روی یک فایل هست که با ساخت یک شی از این متدو وارد کردن ادرس وپارامتر های دیگر میتونید از متد های این شی استفاده کنید.

    برای مثال :متد (” “)writeline  یک خط رو روی فایل ذخیره میکند.

     

ارسال یک پاسخ