matrix

سوال

برنامه ای بنویسید که لیست تو در توی زیر را یکجا و مرتب نمایش بدهد.
lst = [[7, 1, 9], [3, 6, 2], [5, 8, 4]]
نمونه خروجی:

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 3 ماه 5 پاسخ ها 111 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۵ )

 1.  

 2.  

 3.  

 4. A = []
  for i in lst:
  for j in i :
  A.append(j)
  print(sorted(A))

ارسال یک پاسخ