فاطمه گلشنی پایدار

مهندس برق قدرت مسلط به CSharp Asp.Net Angular TypeScript JavaScript Html Css Bootstrap , , , مسلط به زبان انگلیسی علاقه مند به ریاضیات و برنامه نویسی

مرا دنبال کنید