سوال
سلام دوستان من دارم یک ربات اینستاگرام می سازم اما نمی دونم چرا هروقت دلش می خواهد کار می کند و هروقت دوست ندارد کار نمی کند به عبارتی امروز کار می کند  ، بهد از پنج دقیقه عینا همان کد بدون ...
0
4 ماه 0 پاسخ ها 67 دیده شده