سوال
سلام دوستان برنامه ای بنویسد که یک رشته بگیرد و شبیه پروانه در خروجی نمایشش دهد. مانند مثال زیر: ورودی: [crayon-6335a7e0c9249162501042/] خروجی: [crayon-6335a7e0c9250933494213/]  
در حال بررسی 0
2 سال 1 پاسخ 174 دیده شده