سوال
سلام دوستان برنامه ای بنویسد که یک رشته بگیرد و شبیه پروانه در خروجی نمایشش دهد. مانند مثال زیر: ورودی: [crayon-5f9080aaa1230805765393/] خروجی: [crayon-5f9080aaa1234737696929/]  
در حال بررسی 0
2 ماه 1 پاسخ 22 دیده شده