سوال
برنامه ای بنویسید که توسط تابع یک لیست از اعداد صحیح غیر از صفر از ورودی گرفته و سپس توسط تابع دیگر بزرگترین و کوچکترین عنصر لیست را پیدا کرده و چاپ کند (شرط پایان دریافت اعداد وارد شدن عدد ...
در حال بررسی 0
3 سال 9 پاسخ ها 3012 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که لیستی از اندازه قد دانش آموزان یک کلاس را برحسب سانتی متر دریافت کرده و توسط تابع بلندترین و کوتاهترین قد در خروجی چاپ شود، البته اندازه های کمتر از ۱۲۰ و بیشتر از ۲۲۰ استاندارد ...
در حال بررسی 0
3 سال 9 پاسخ ها 374 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که یک عدد دو رقمی بگیرد و: ۱- ابتدا اعداد ماقبل از آن عدد را به خروجی ببرد ۲- سپس اعداد فرد دو رقمی ماقبل از آن عدد و اعداد زوج دو رقمی ماقبل از آن عدد را به ...
در حال بررسی 1
3 سال 9 پاسخ ها 417 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که با دریافت ده نمره از کاربر .نمرات ۲۰ را ازمیان لیست نمرات یک کلاس پیدا کند و اعلام کند مربوط به نفر چندمین لیست است.(اگر چند نمره بیست وجود داشت شماره کلاسی هر چند نفر را ...
در حال بررسی 2
5 سال 9 پاسخ ها 661 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که عدد صحیح n را از ورودی گرفته و n جمله اول دنباله فیبوناچی زیر را چاپ کند. (دنباله فیبوناچی به این ترتیب تولید میشود که دو جمله اول آن یک و برای تولید جملات بعدی هر جمله ...
در حال بررسی 1
3 سال 9 پاسخ ها 4930 دیده شده

سوال
برنامه ای بنویسید که ۵ عدد صحیح مثبت از ورودی گرفته و درون یک لیست قرار دهد، سپس توسط یک تابع همه عناصر لیست را ۱۰ برابر کرده و توسط برنامه اصلی لیست حاصل را چاپ کند. Input : Enter Number : ...
در حال بررسی 0
3 سال 8 پاسخ ها 418 دیده شده