سوال
سلام برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر بگیرد و مشخص کند عدد اول است یا خیر ؟ و در ادامه از کاربر سوالی مینی بر تکرار بپرسد و اگر کاربر کلمه yes را وارد کرد برنامه تکرار شود. این برنامه با ...
در حال بررسی 0
1 سال 1 پاسخ 145 دیده شده