c ++ محاسبه عبارت

سوال

سلام
اگه میتوانید راهنمایی کنید : یک برنامه به زبان سی پلاس پلاس  که یک عبارت محاسباتی از کاربر بگیره مثل ( a+b-c/a+d)  و بعد از ان مقدار متغیر ها را  هم از کاربر دریافت کنه و عبارت رو محاسبه کنه و برای کاربر نمایش بده ( عملگر ها  : + – * / )

در حال بررسی 0
alirezaazizkhani 3 ماه 1 پاسخ 52 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. #include
  #include
  using namespace std;
  int b,f,n,a,c,b1;
  int a1[20];
  char c1[20];
  int main ()
  {
  b1=0;
  n=0;
  while(n==0)
  {
  c1[b1]=getche();
  b1++;
  if(c1[b1-1]==13)
  n=1;

  }
  b1–;

  cout<<endl<>a;
  cout<<endl<>b;
  cout<<endl<>c;
  for(int i=0;i<=b1;i+=2)
  {
  if (c1[i]=='a')
  a1[i] =a;

  if (c1[i]=='b')
  a1[i] =b;

  if (c1[i]=='c')
  a1[i] =c;

  }
  int i;
  for( i=1;i<=(b1-1);i+=2)
  {

  if (c1[i]=='-')
  a1[i+1] =a1[i-1]-a1[i+1];

  if (c1[i]=='+')
  a1[i+1] =a1[i-1]+a1[i+1];

  if (c1[i+1]=='*')
  a1[i+1] = a1[i-1]*a1[i+1];

  if (c1[i]=='/')
  a1[i+1] = a1[i-1]/a1[i+1];

  }

  cout<<"natije ebarat ="<<a1[i-1]<<endl;

  return 0;
  getch();
  }

ارسال یک پاسخ