یک عدد از ورودی دریافت کنه و به تعداد اون ردیف ستاره رسم کنه (اشکال برنامه رو پیدا نمیکنم)

سوال

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace nemone_1
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.Write(“please enter number:”);
int h = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = h; i <= 1; i–)
{
for (int j = h; j <= 1 – i; j++)
Console.Write(” “);
for (int k = 1; k <= (i * 2) – 1; k++)
Console.Write(“*”);
Console.WriteLine();
}
for (int i = 1; i <= h; i++)
{
for (int j = 1; j <= h – i; j++)
Console.Write(” “);
for (int k = 1; k <= (i * 2) – 1; k++)
Console.Write(“*”);
Console.WriteLine();
}
Console.ReadKey();
}
}
}

در حال بررسی 0
reihane 2 ماه 1 پاسخ 44 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ