یه سوال از سی پلاس پلاس داشتم

سوال

برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر دریافت کرده و با استفاده از یک تابع، ارقام عدد را
دو مرتبه به سمت راست شیفت چرخشی داده و نمایش دهد. )برای نمونه، عدد ۱۲۳ باید
به صورت ۲۳۱ نمایش داده شود. عدد ۱۲ نباید تغییر یابد. عدد ۱۲۳۴ به صورت ۳۴۱۲
نمایش داده شود.

در حال بررسی 0
shyn_am 3 سال 2 پاسخ ها 328 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. #include<iostream>
  using namespace std;
  int rightShift(int );
  int main()
  {
  int number;
  cout<<“Enter number : “;
  cin>>number;
  cout<<“number is : “<<rightShift(number);
  }
  int rightShift(int number)
  {
  int res=0;
  while(number>0)
  {
  int b;
  b=number%100;
  if(b<=99 && b>=10)
  {
  res=res*100+b;
  number/=100;
  }
  else
  {
  b=number%10;
  res=res*10+b;
  number/=10;
  }
  }
  return res;
  }

 2. #include <iostream>

  using namespace std;

  int main()
  {
  int num,res=0;
  cout<<“enter number:”;
  std::cin >> num;
  while(num>0)
  { int yekan= num%10;
  res=res*10+yekan;
  num/=10;
  }
  cout<<res;

  return 0;
  }

ارسال یک پاسخ