گونگی تبدیل آرایه دو بعدی به یک بعدی

سوال

ex1 = [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]] #-> [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
ex2 = [[4, 2], [3, 1]] #-> [4, 2, 3, 1]
ex3 = [[1, 6], [5, 2], [4, 3]] #-> [1, 6, 5 ,2, 4, 3]
ex4 = [[“a”, “b”, “c”], [“d”, “e”, “f”], [“g”, “h”, “i”]] #-> [“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”]

0
master 3 ماه 0 پاسخ ها 24 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ