کوچکترین و بزرگترین عدد آرایه

سوال

برنامه ای بنویسید که در یک ارایه ی ۱۰ عنصری که کاربر انها را پر کرده است و ما باید کوچکترین و بزرگ ترین عدد ارایه را پیدا و ان را در خروجی چاپ کنیم

در حال بررسی 1
a_a_h1441 3 سال 2 پاسخ ها 7818 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1.  

 2. #include<iostream>
  using namespace std;
  int main()
  {
  const int x=10;
  float a[x];
  cout<<“number [1] : “;
  cin>>a[0];
  int max=a[0];
  cout<<“number [2] : “;
  cin>>a[1];
  int min=a[1];
  for(int i=2 ; i<x ; i++)
  {
  cout<<“number [“<<i+1<<“] : “;
  cin>>a[i];
  }
  for(int i=0 ; i<x ; i++)
  {
  if(a[i]>max)
  max=a[i];
  else if(a[i]<min)
  min=a[i];
  }
  cout<<“max is : “<<max<<endl;
  cout<<“min is : “<<min;

  }

ارسال یک پاسخ