کمک

سوال

برنامه ای بنویسید که یک آرایه عددی (حداکثر ۵۰۰ عدد) از اعداد صحیح را از ورودی خوانده (شرط پایان داده ها را عدد صفر در نظر بگیرید) و سپس اعداد تکراری (از بزرگ به کوچک) موجود در آن آرایه را پیدا کرده و همراه با تعداد تکرارشان، مشابه با نمونه مثال های داده شده در خروجی چاپ کند.

ورودی

ورودی شامل تعدادی عدد صحیح است که به ترتیب به برنامه داده می شوند. پایان ورود داده ها با عدد ۰ مشخص می شود.

خروجی

خروجی برنامه شما باید اعداد تکراری در آرایه را همراه با تعداد تکرارشان پیدا کرده و مشابه با نمونه زیر در خروجی چاپ کند.

مثال

در اینجا چند نمونه برای درک بهتر صورت سوال و الگوی ورودی و خروجی تست‌ها داده شده است.

ورودی نمونه ۱

Copy

خروجی نمونه ۱

Copy

ورودی نمونه ۲

Copy

خروجی نمونه ۲

Copy

ورودی نمونه ۳

Copy

خروجی نمونه ۳

Copy

ورودی نمونه ۴

Copy

خروجی نمونه ۴

در حال بررسی 0
app 2 ماه 2 پاسخ ها 96 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1.  

ارسال یک پاسخ