کلاس ها در ++c

سوال

کلاس student را بنویسید که مشخصات زیر را داشته باشد
نام/نام خانوادگی/شماره دانشجویی/نمره/تعداد واحد درسی/نمرات و درس
تابع سازنده این کلاس را با مقداردهی اولیه برای نام/نام خانوادگی و شماره دانشجویی دانشجو بنویسید
تابع مخرب این کلاس را بنویسید
معدل دانشجویی با شماره دانشجویی n را حساب کنید
تابع دوست برای بروزرسانی نمره درسی برنامه سازی پیشرفته بنویسید

این سوال یکی از استادام داده بود
این سوال مشکل نداره ؟
نباید نمره رو دریافت کنیم ؟

0
عبداله پور 2 ماه 0 پاسخ ها 31 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ