چاپ مغلوب عدد

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد سه رقمی از ورودی گرفته در صورتی که رقم پر ارزش و کم ارزش برابر باشد خود عدد در غیر این صورت مغلوب عدد چاپ شود

در حال بررسی 0
بهاره 1 سال 3 پاسخ ها 159 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۳ )

 1. # در صورتی که شرط برداشته شود برای اعداد با هر تعداد رقم کار میکند
  def reverse(num):
  maghloob=0
  if num>=100 and num=10 or i>=0:
  maghloob=((num%10)*pow(10,i))+maghloob
  i-=1
  num=(num//10)
  print(maghloob)
  else:
  reverse(int(input(‘Error … Please enter 3 digit number:’)))

  ## ————- MAIN ————#
  num=int(input(‘enter 3 digit number:’))
  reverse(num)

 2.  

 3.               n=int(input(“Please Enter a Number:”))
                                     :if n>=100 and n<=999
  print(f”{(n%10)}{((n//10)%10)}{(n//100)}”)
                                                                 :else
                                               print(“Error”)

ارسال یک پاسخ