چاپ ستاره

سوال

برنامه ای بنویسید که عددnرا به عنوان تعداد خطوط بگیرد و خروجی زیر را چاپ کند در مثال زیر n=5است.

*

**

***

****

*****

****

***

**

*

حل شده 0
Mino 1 سال 1 پاسخ 184 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ