چاپ تمام اعداد چهار رقمی با استفاده از چهار عدد

سوال

میخواهیم چهار عدد از کاربر بگیریم سپس تمام اعدادی که با این چهار عدد میتوان نوشت را چاپ کرد لطفا با توضیح !!

ممنون

0
sadeghmasoud 4 ماه 0 پاسخ ها 105 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ