چاپ تعداد روز های هر ماه

سوال

میخوام یه برنامه بنویسم که ماه رو به عدد بگیره و تعداد روز های اون رو بده برای ماه ۱۲ به مشکل بر خوردم بنظرتون چیکار کنم

#include <iostream>
using namespace std;

int main()

{
int a;

cout <<“adade mahe shamsi ra vared konid:”;
cin>>a;

if (a!=0 && a<13)
{
if (a>=1 && a<=6)
cout <<“nin mah 31 roz darad.”;
if(a>=7 && a<=11)
cout<<“nin mah 30 roz darad.”;
if(a==12)
{
cout <<“aia sal kabise ast?(yes or no) “;
char b,yes,no;
cin>>b;
if (b==yes)
cout <<“nin mah 30 roz darad.”;
if(b==no)
cout <<“nin mah 29 roz darad.”;
}
}
else
cout<<“error”;
}

در حال بررسی 1
hanieh688 1 سال 1 پاسخ 119 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ