پیدا کردن عدد ورودی در اعدادی که قبلا کاربر وارد کرده

سوال

یه برنامه بنویس که توی بخش اصلی ۳ تا عدد از کاربر بگیره و این برنامه ۴ تا تابع داشته باشه:
* یکی برای ضرب کردن این ۳تا عدد
* یکی برای پیدا کردن بزرگ‌ترین عنصر بین این ۳تا عدد
* یکی برای پیدا کردن کوچیکترین عنصر بین این ۳ تا عدد
* یکی هم برای اینکه یه عدد جدید از کاربر بگیره و ببینه این عدد جدید جزو اون ۳ تا عدد قبلی هست یا نه

من تا قسمت سوم رو انجام دادم ولی هر کاری می کنم بند چهارم درست نمی شه

#include <iostream>
using namespace std;
float multi(float,float,float);
float maxNum(float,float,float);
float minNum(float,float,float);
float Final(float,float,float);

int main(){
float x, y, z, w;
float Final, N;
cout<<” Enter number 1 : “;
cin>>x;
cout<<” Enter number 2 : “;
cin>>y;
cout<<” Enter number 3 : “;
cin>>z;
cout<<“This numbers multiply is : “<<x<<” * “<<y<<” * “<<z<<” = “<<multi(x, y, z)<<endl;
cout<<“This numbers maximum is : ” << maxNum(x, y, z)<<endl;
cout<<“This numbers minimum is : ” << minNum(x, y, z)<<endl;
Final(float n1,float n2,float n3);
cout<<“Enter a new number : “<<Final();

cout<<“The number you entered in the above numbers :”<<N;
}
float multi(float n1, float n2, float n3){
return (n1 * n2 * n3);
}
float maxNum(float n1, float n2, float n3 ){
if(n1 > n2 && n1 > n3) return n1;
else if(n2 > n1 && n2 > n3) return n2;
else return n3;
}
float minNum(float n1, float n2, float n3){
if(n1 < n2 && n1 < n3) return n1;
else if(n2 < n1 && n2 < n3) return n2;
else return n3;
}
float Final(float n1, float n2, float n3){
int result, New_num;
cin>>New_num;
result = if (New_num == x || New_num == y || New_num == z)
result = “This is available”;
return (result);
else
result = “Not available”;
return (result);
}

 

در حال بررسی 1
hybandari 1 سال 2 پاسخ ها 131 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. سلام ، ممنون از زحمتی که کشیدی ، ولی من باید این مسئله رو بصورت پورتو تایپ حلش کنم

 2. #include<iostream>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
  int num[3];
  int a,b=0,res=1;
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  cout<<“Enter [“<<i+1<<“] number : “;
  cin>>num[i];
  }

  cout<<“for multiply press 1.”<<endl;
  cout<<“for max press 2.”<<endl;
  cout<<“for min press 3.”<<endl;
  cout<<“for new press 4.”<<endl;
  cout<<“what do you ask? “;
  cin>>a;
  if(a==1)
  {
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  res*=num[i];

  }
  cout<<res;
  }
  else if(a==2)
  {
  res=num[0];
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  if (res<num[i])
  res=num[i];
  }
  cout<<res;
  }
  else if(a==3)
  {
  res=num[0];
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  if (res>num[i])
  res=num[i];
  }
  cout<<res;
  }
  else if(a==4)
  {
  cout<<“Enter your new number : “;
  cin>>a;
  for(int i=0;i<3;i++)
  {
  res=a-num[i];
  if (res==0)
  {
  cout<<“your NEW NUMBER is repeated in [“<<i+1<<“] number.”;
  }else
  {
  b++;
  }
  }
  if(b==3)
  {
  cout<<“your new number is uniqe.”;
  }

  }
  getch();
  return 0;
  }

ارسال یک پاسخ