پاداش حقوق

سوال

اگر‌کارمندی‌ ‌ به اندازه‌ ‌۱۵درصد‌حقوق‌ماه‌گذشته‌خود‌پاداش‌بگیرد‌،برنامه ای‌که‌
حقوق‌کارمند‌را‌خوانده،‌پاداش‌او‌را‌محاسبه‌نموده،‌نمایش ‌ ‌میدهد
  را بنویسید ممنونم

در حال بررسی 0
Shadiiii 2 سال 1 پاسخ 180 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ