وروردی آرایه ی n

سوال
  1. برنامه ای بنویسید که آرایه ای n عنصری را از ورودی گرفته، سپس یک عدد را از ورودی گرفته و به یک تابع بفرستد و تابع، عدد مورد نظر را در آرایه جستجو کند و نتیجه را بر گرداند.
0
محمدرضا 2 هفته 0 پاسخ ها 13 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ