هوش مصنوعی

سوال

تابع زیر را در نظر بگیرید
F(x)=x^2-x+1

ابتدا جوابها را با صفر و یک با شش بیت پیاده سازی کنید سپس هر سه عملگر

انتخاب

جهش

تزویج

را روی ان اعمال کنید و بگویید که تابع fitness چیست و چه کاربردی روی الگوریتم ژنتیک دارد ؟

2
Shima 4 سال 0 پاسخ ها 353 دیده شده 1

ارسال یک پاسخ