نیمه ی اول و دوم تاپل

سوال

برنامه ای بنویسید که یک عدد تصادفی از ۱ تا ۲۰ تولید کند؛

سپس در محدوده ی آن عدد تصادفی، یک تاپل ایجاد کند؛

اگر طول تاپل ایجاد شده زوج باشد، نمیه ی اول و دوم تاپل به صورت جداگانه به خروجی برود؛

و اگر طول تاپل ایجاد شده فرد باشد، نیمه ی اول و نیمه ی دوم و عدد وسط به صورت جداگانه به خروجی بروند.

در حال بررسی 0
Ahmad Mirzaei 4 هفته 3 پاسخ ها 41 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۳ )

  1.  

  2.  

  3.  

ارسال یک پاسخ