نوشتن اعداد توسط خوده کاربر

سوال

#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
int main()
{
const int n=8;
float a[n]={34,56,546,748,948,657,7484,99};
for(int x=n-1;x>=1;x–)
{
for(int y=0;y<x;y++)
{
if(a[y]>a[y+1])
{
int temp=a[y];
a[y]=a[y+1];
a[y+1]=temp;
}
}
}

for(int x=0;x<n;x++)
{
cout<<a[x]<<“t”<<endl;
}
float max=a[0];
for(int x=1;x<n;x++)
{
if(a[x]>max)
{
max=a[x];
}
}
cout<<“And your maximum number is : “<<max<<endl;
float min=a[0];
for(int x=1;x>n;x++)
{
if(a[x]>min)
{
min=a[x];
}
}
cout<<“And your minimum number is : “<<min;

getch();
return 0;
}
در این سوال ما چگونه می توانیم اعداد را خوده کاربر بده (نه اینکه ما بدیم)

خیلی ممنون می شم اگر جوابم رو بدید.

0
09055172876 2 هفته 0 پاسخ ها 27 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ