نمایش رکوردهای فارسی در datagrid view

سوال

با سلام .من با استفاده از قطعه کد زیر و ارسال ۲ تا پارامتر به پروسیجر میخوام اطلاعات رکوردها رو در datagridview نمایش بدم اما فقط رکوردهای انگیلیسی رو به من نمایش می دهد یعنی هر رکودی که فارسی باشه رو نمایش نمی دهد
string Connectionstring = “Data Source=.\MSSQLSERVER2019;Initial Catalog=Library;Integrated Security=True”;
SqlConnection conn = new SqlConnection(Connectionstring);
conn.Open();
SqlCommand com = new SqlCommand();
com.Connection = conn;
com.CommandText = “USP_VIEWMEMBER”;
com.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
com.Parameters.AddWithValue(“@MEMBERCODE”, textBox1.Text);
com.Parameters.AddWithValue(“@DISPLAYNAME”, textBox2.Text);
DataTable dt = new DataTable();
dt.Load(com.ExecuteReader());
dataGridView1.DataSource = dt;
conn.Close();

0
بهاری 4 ماه 0 پاسخ ها 44 دیده شده 1

ارسال یک پاسخ