نمایش حاصل سری

سوال

برنامه ای بنویسید که عدد nرا دریافت کنید وحاصل سری زیر را محاسبه و نمایش دهد؟

۱/۲-۱/۴+۱/۶-۱/۸+…+۱/۲n

در حال بررسی 0
SaraAh 1 سال 1 پاسخ 105 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

ارسال یک پاسخ