نزولی کردن رقم های یک عدد

سوال

برنامه ای  بنویسید که یک عدد از ورودی بگیرد و تمام رقم ها را به صورت نزولی مرتب کند .

مثال :

a=35184

خروجی:

۱۳۵۴۸

در حال بررسی 0
behinazare 4 سال 6 پاسخ ها 432 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۶ )

 1.  

 2. int number = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  int b;
  List<int> listNumber = new List<int>();
  while (number!=0)
  {
  b = number % 10;
  number = number / 10;
  listNumber.Add(b);
  }
  listNumber.Sort();
  foreach (var item in listNumber)
  {
  Console.Write(item);
  }

 3.  

 4. ArrayList list = new ArrayList();
  int n =int.Parse(Console.ReadLine());
  while (n > 0)
  {
  int a = n % 10;
  list.Add(a);
  n = n / 10;
  }
  list.Sort();
  foreach (var item in list)
  {
  Console.Write(item);
  }
  Console.WriteLine();
  }

ارسال یک پاسخ