معما

سوال

برنامه ایی بنویسید که معمای زیر را حل کند:
یک رمز پنج رقمی داریم که می خواهیم آن را به دست آوریم. این رمز پنج رقمی ویژگی های زیر را دارد:
_عدد پنجم + عدد سوم =۱۴
_عدد چهارم یکی بیشتر از عدد دوم است
_عدد اول یکی کمتر از دو برابر عدد دوم است
_عدد دوم + عدد سوم =۱۰
_مجموع تمام پنج رقم برابر است با ۳۰

در حال بررسی 0
Hanii 5 سال 1 پاسخ 519 دیده شده 1

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ