پاسخ ( ۱ )

  1. for i in range(2000,3000):
    if i%5==0 and i%7==0:
    print(i)

ارسال یک پاسخ