مضرب ۳ در پایتون

سوال

تابعی بنویسید که عدد ی را به عنوان ورودی گرفته و در صورتی که آن عدد مضرب ۳ بود True و در غیر اینصورت مقدار false را به عنوان خروجی برگرداند

در حال بررسی 0
mostafa20 3 ماه 1 پاسخ 49 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ