مشکل در intelij IDEA

سوال

سلام و وقت بخیر. بعد از نصب چنین اروری نشون داده میشه. مشکل از کجاست؟

A problem occurred configuring root project ‘untitled3’.
> Could not resolve all files for configuration ‘:classpath’.
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-api:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-api:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-api/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-api-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-api/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-api-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-api:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-api:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-api/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-api-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-api/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-api-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-model:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-model:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-model/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-model-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-model/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-model-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-tooling-core:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-tooling-core:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-tooling-core/1.7.10/kotlin-tooling-core-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-tooling-core/1.7.10/kotlin-tooling-core-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-idea:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-idea:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-idea/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-idea-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-idea/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-idea-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-util-klib:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-util-klib:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-util-klib/1.7.10/kotlin-util-klib-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-util-klib/1.7.10/kotlin-util-klib-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-klib-commonizer-api:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-klib-commonizer-api:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-klib-commonizer-api/1.7.10/kotlin-klib-commonizer-api-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-klib-commonizer-api/1.7.10/kotlin-klib-commonizer-api-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-tooling-metadata:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-tooling-metadata:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-tooling-metadata/1.7.10/kotlin-tooling-metadata-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-tooling-metadata/1.7.10/kotlin-tooling-metadata-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-project-model:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-project-model:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-project-model/1.7.10/kotlin-project-model-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-project-model/1.7.10/kotlin-project-model-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.9.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.9.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/com/google/code/gson/gson/2.8.9/gson-2.8.9.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/com/google/code/gson/gson/2.8.9/gson-2.8.9.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve com.google.guava:guava:29.0-jre.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve com.google.guava:guava:29.0-jre.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/com/google/guava/guava/29.0-jre/guava-29.0-jre.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/com/google/guava/guava/29.0-jre/guava-29.0-jre.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve com.github.gundy:semver4j:0.16.4.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve com.github.gundy:semver4j:0.16.4.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/com/github/gundy/semver4j/0.16.4/semver4j-0.16.4.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/com/github/gundy/semver4j/0.16.4/semver4j-0.16.4.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-compiler-embeddable:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-compiler-embeddable:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-compiler-embeddable/1.7.10/kotlin-compiler-embeddable-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-compiler-embeddable/1.7.10/kotlin-compiler-embeddable-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-annotation-processing-gradle:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-annotation-processing-gradle:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-annotation-processing-gradle/1.7.10/kotlin-annotation-processing-gradle-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-annotation-processing-gradle/1.7.10/kotlin-annotation-processing-gradle-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-android-extensions:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-android-extensions:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-android-extensions/1.7.10/kotlin-android-extensions-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-android-extensions/1.7.10/kotlin-android-extensions-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-compiler-runner:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-compiler-runner:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-compiler-runner/1.7.10/kotlin-compiler-runner-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-compiler-runner/1.7.10/kotlin-compiler-runner-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-compiler-embeddable:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-compiler-embeddable:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-scripting-compiler-embeddable/1.7.10/kotlin-scripting-compiler-embeddable-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-scripting-compiler-embeddable/1.7.10/kotlin-scripting-compiler-embeddable-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable:1.7.10.
Required by:
project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10
> Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable:1.7.10.
> Could not get resource ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable/1.7.10/kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable-1.7.10.pom’.
> Could not GET ‘https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable/1.7.10/kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable-1.7.10.pom’.
> plugins.gradle.org

* Try:
> Run with –stacktrace option to get the stack trace.
> Run with –info or –debug option to get more log output.
> Run with –scan to get full insights.

در حال بررسی 0
مریم جراح 3 ماه 1 پاسخ 69 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام

    به نظر میاد کتابخانه ها پیدا نشده … با ای پی ایران نمیتونید اپدیت کنید ، یا برنامه ف**تر نصب کنید یا از dns های سایت شکن استفاده کنید که کتابخانه ها دانلود کنه

ارسال یک پاسخ