مشکل در نصب pqt5-tools خیلی فوریه!!!!

سوال

سلام، بنده ابتدا pyqt5 را با موفقیت نصب کردم ولی وقتی خواستم pyqt5-tools را نصب کنم با ارور مواجه شدم pipام هم بروز هست واز این روش ها هم استفاده کردم:

pip install pyqt5-tools
pip3 instal pyqt5-tools
python -m pip install pyqt5-tools
اما در همه ی این روش ها به یک ارور یکسان رسیدم که مراحل نصب و این ارور را در زیر آوردم:
C:UsersUSER>pip install pyqt5-tools
Collecting pyqt5-tools
Using cached pyqt5_tools-5.15.4.3.2-py3-none-any.whl (29 kB)
Collecting pyqt5==5.15.4
Using cached PyQt5-5.15.4.tar.gz (3.3 MB)
Installing build dependencies … done
Getting requirements to build wheel … done
Preparing metadata (pyproject.toml) … error
error: subprocess-exited-with-error
× Preparing metadata (pyproject.toml) did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [29 lines of output]
Traceback (most recent call last):
File “D:Program FilesPython310libsite-packagespip_vendorpep517in_process_in_process.py”, line 156, in prepare_metadata_for_build_wheel
hook = backend.prepare_metadata_for_build_wheel
AttributeError: module ‘sipbuild.api’ has no attribute ‘prepare_metadata_for_build_wheel’
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File “D:Program FilesPython310libsite-packagespip_vendorpep517in_process_in_process.py”, line 363, in <module>
main()
File “D:Program FilesPython310libsite-packagespip_vendorpep517in_process_in_process.py”, line 345, in main
json_out[‘return_val’] = hook(**hook_input[‘kwargs’])
File “D:Program FilesPython310libsite-packagespip_vendorpep517in_process_in_process.py”, line 160, in prepare_metadata_for_build_wheel
whl_basename = backend.build_wheel(metadata_directory, config_settings)
File “C:UsersUSERAppDataLocalTemppip-build-env-4iixu5sloverlayLibsite-packagessipbuildapi.py”, line 51, in build_wheel
project = AbstractProject.bootstrap(‘pep517’)
File “C:UsersUSERAppDataLocalTemppip-build-env-4iixu5sloverlayLibsite-packagessipbuildabstract_project.py”, line 83, in bootstrap
project.setup(pyproject, tool, tool_description)
File “C:UsersUSERAppDataLocalTemppip-build-env-4iixu5sloverlayLibsite-packagessipbuildproject.py”, line 594, in setup
self.apply_user_defaults(tool)
File “C:UsersUSERAppDataLocalTemppip-install-qb6hcqjzpyqt5_e5b9d61b805643588933d9ff9e60a9adproject.py”, line 63, in apply_user_defaults
super().apply_user_defaults(tool)
File “C:UsersUSERAppDataLocalTemppip-build-env-4iixu5sloverlayLibsite-packagespyqtbuildproject.py”, line 70, in apply_user_defaults
super().apply_user_defaults(tool)
File “C:UsersUSERAppDataLocalTemppip-build-env-4iixu5sloverlayLibsite-packagessipbuildproject.py”, line 241, in apply_user_defaults
self.builder.apply_user_defaults(tool)
File “C:UsersUSERAppDataLocalTemppip-build-env-4iixu5sloverlayLibsite-packagespyqtbuildbuilder.py”, line 67, in apply_user_defaults
raise PyProjectOptionException(‘qmake’,
sipbuild.pyproject.PyProjectOptionException
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
error: metadata-generation-failed
× Encountered error while generating package metadata.
╰─> See above for output.
note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
hint: See above for details.


ضمیمه ها
در حال بررسی 0
pycode 1 سال 1 پاسخ 1116 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. برای نصب qt designer  باید از دستور : pip install PyQt5Designer داخل cmd / terminal  بزنید تا ابزار دیزاینر نصب بشه

ارسال یک پاسخ