مشکل در برگرداندن تعداد سطرهای یک دیتاگرید

سوال

در برنامه میخام هر کسی با توجه به کالایی که خریده یا سفارش داده بدهکاری و بستانکاری مشخص شود فقط به ازای سه ردیف اول حساب میکنه بقیه سطرها حساب نمیکنه من تعداد سطرهای دیتاگرید را در کدنویسی مشخص کردم ولی نمیدونم مشکل کجاست؟

this.view2TableAdapter.Fill(this.dataSet1.View2);

DataSet1TableAdapters.ChequeTableAdapter UpdateStutusCheque = new Orders.DataSet1TableAdapters.ChequeTableAdapter();
DataSet1TableAdapters.ordersTableAdapter UpdateStatusTasvieh = new Orders.DataSet1TableAdapters.ordersTableAdapter();
for (int k = 0; k<=this.dataGridView1.Rows.Count; k++)
{

if ((Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[5].Value.ToString())) == (Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[6].Value.ToString())) + (Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[7].Value.ToString())) + (Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[8].Value.ToString())))

UpdateStatusTasvieh.updateStatusTasvieh(“تسویه کامل”,Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[3].Value.ToString()));

else if ((Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[5].Value.ToString())) > (Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[6].Value.ToString())) + (Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[7].Value.ToString())) + (Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[8].Value.ToString())))

UpdateStatusTasvieh.updateStatusTasvieh(“بدهکار”, Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[3].Value.ToString()));
else

UpdateStatusTasvieh.updateStatusTasvieh(“بستانکار”, Convert.ToInt32(this.dataGridView1.Rows[k].Cells[3].Value.ToString()));

}


ضمیمه ها
0
ahkh306 2 سال 0 پاسخ ها 175 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ