پاسخ ها ( ۲ )

  1. *-a *-b *-c *-1 *-[20, 30, 40] *-2 *-3 *-ali *-mehdi

  2. خروجی برنامه به صورت زیر میباشد:
    *-a *-b *-c *-1 *-[20, 30, 40] *-2 *-3 *-ali *-mehdi
    در ورودی تابع گفته شده ک تعداد ورودی تابع مشخص نیست؛ در قدم اول item برابر ‘abc’ میشود اما i بر روی item حرکت میکند که یک رشته و iterator است بنابراین i ب ترتیب برابر ‘a’ , ‘b’ , ‘c’ میشود در قسمت بعدی هم item برابر لیست میشود که i هر بار برابر خانه های لیست میشود ؛ توجه داشته باشید که خانه دوم درست است که یک لیست است اما تمام آن برابر i است اگر میخاستیم هر کدام از خانه های آن هم به صورت جداگانه چاپ بشود باید از یک حلقه دیگر به صورت for j in i استفاده میکردیم ؛ در قدم بعدی هم کل دیکشنری برابر آیتم میشه ک i هم هربار برابر کلید آن میشود.

    کد تصویر بالا برای کسایی ک معتقدن تصویر واضح نیست:)

ارسال یک پاسخ