مرتب سازی اطلاعات دانشجو

سوال

اطلاعات ۱۵ دانشجو را بگیرد(اسم و فامیل و معدل)اسامی به صورت صعودی مرتب شود(به ترتیب فامیل و اسم و معدل در یک خط) و مینگین کل کلاس رو چاپ کند و سپس یک اسم از ورودی دریافت کند و اگر در در لیست بود اطلاعاتش رو چاپ کند و اگر نبود هم چاپ کند نیست

در حال بررسی 0
sms2 5 ماه 1 پاسخ 129 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. #include
  #include
  #include
  #include

  using namespace std;

  struct Student {
  string first_name;
  string last_name;
  double gpa;
  };

  bool compare_students(const Student& s1, const Student& s2) {
  if (s1.last_name != s2.last_name) {
  return s1.last_name < s2.last_name;
  } else if (s1.first_name != s2.first_name) {
  return s1.first_name < s2.first_name;
  } else {
  return s1.gpa < s2.gpa;
  }
  }

  int main() {
  // Get information for 15 students
  vector students;
  for (int i = 0; i < 15; i++) {
  Student student;
  cout << "Enter first name for student " << i + 1 <> student.first_name;
  cout << "Enter last name for student " << i + 1 <> student.last_name;
  cout << "Enter GPA for student " << i + 1 <> student.gpa;
  students.push_back(student);
  }

  // Sort the students by last name, then first name, then GPA
  sort(students.begin(), students.end(), compare_students);

  // Print the sorted list of students
  cout << "Sorted list of students:n";
  for (const auto& student : students) {
  cout << student.last_name << ", " << student.first_name << " – GPA: " << student.gpa << endl;
  }

  // Calculate the class average GPA
  double total_gpa = 0.0;
  for (const auto& student : students) {
  total_gpa += student.gpa;
  }
  double class_average_gpa = total_gpa / students.size();
  cout << "Class average GPA: " << class_average_gpa << endl;

  // Get a name from the user and search for the student in the list
  string search_name;
  cout <> search_name;
  auto it = find_if(students.begin(), students.end(), [&](const Student& s) {
  return s.first_name == search_name || s.last_name == search_name;
  });
  if (it != students.end()) {
  cout << "Found student: " <last_name << ", " <first_name << " – GPA: " <gpa << endl;
  } else {
  cout << "Student not found.n";
  }

  return 0;
  }

ارسال یک پاسخ