محیط و مساحت دایره

سوال

برنامه ای بنویسید که کلاس مستطیل را تعریف کرده که این کلاس بتواند بر اساس  طول و  عرض داده شده محیط و مساحت را محاسبه کرده و نمایش دهد.

در حال بررسی 0
مریم گرجی 2 سال 7 پاسخ ها 1537 دیده شده 1

پاسخ ها ( ۷ )

 1. static void Main(string[] args)
  {
  Rectangle r1 = new Rectangle(3, 4);
  Console.WriteLine(“perimeter:”+r1.perimeter());
  Console.WriteLine(“atea:”+r1.area());
  }

  }

  class Rectangle
  {
  public double tool;
  public double arz;
  public Rectangle(double w, double h)
  {
  tool = w;
  arz = h;
  }
  public double perimeter()
  {
  return 2 * (tool + arz);
  }
  public double area()
  {
  return tool * arz;
  }
  }

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

ارسال یک پاسخ