محاسبه معدل دانشجو با Jagged Array

سوال

با استفاده از Jagged Array برنامه ای بنویسید که نام و نمرات تعدادی دانشجو با تعداد درس متفاوت و واحد متفاوت را دریافت کرده و معدل هر دانشجو به همراه نامش را نمایش دهد.

0
SpongeBob SquarePants 2 سال 0 پاسخ ها 150 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ