محاسبه سینوس

سوال

سلام،

الگوریتمی بنویسد که مقدار یک زاویه را بگیرد (برحسب درجه) و سینوس آنرا محاسبه کند.

این الگوریتم باید بدون استفاده از بسط تیلور نوشته شود.

0
mort 1 ماه 0 پاسخ ها 15 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ