محاسبه سود حاصل از فروش کتاب

سوال

یک کلاس با نام کتاب تعریف کنیم.این کلاس به عنوان ارگومان ورودی نام کتاب و نام نویسنده و تعداد کتاب فروخته شده و قیمت اصلی هر کتاب و قیمت فروش ان را دریافت کند.این کلاس حاوی متدی برای محاسبه سود حاصل از فروش کتاب ها می باشد.۵ عدد object از این کلاس بسازیم و میزان سود را به ازای هر کتاب محاسبه کنیم.در خروجی برای کتابی که فروش ان بیشترین سود را داشته نام.تعداد جلد فروخته شده .و میزان سود حاصل از فروش را نشان دهیم سود باید با دقت دو رقم اعشار باشد.

در حال بررسی 0
سرو 4 ماه 1 پاسخ 90 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ