محاسبه سری e

سوال

یک برنامه بنویسید محاسبه سری e را تا جایی ادامه دهید که دقت مقدار به دست امده ۰۰۱
.۰ باشد. یعنی تفاضل مقدار حاصل و مقدار واقعی کمتر از ۰٫۰۰۱باشد.برای به دست اوردن مقدار واقعی از متدهای موجود در کتابخانه ریاضی استفاده کنید.


ضمیمه ها
0
Mino 4 ماه 0 پاسخ ها 115 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ