محاسبه حقوق کارمند

سوال

برنامه ای بنویسید که تعداد ساعت کار کارمند ودستمزد ساعتی اورا در یافت کرده وحقوق او را محاسبه کند. ازحقوق او ۱۰ درصد مالیات کسرکند وهردو حقوق را با پیام مناسبی به خروجی ببرد.

با ذکر توضیح

0
mojtaba1372 2 هفته 0 پاسخ ها 13 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ