محاسبه حقوق کارمند

سوال

برنامه ای بنویسید که تعداد ساعت کار کارمند ودستمزد ساعتی اورا در یافت کرده وحقوق او را محاسبه کند. ازحقوق او ۱۰ درصد مالیات کسرکند وهردو حقوق را با پیام مناسبی به خروجی ببرد.

با ذکر توضیح

در حال بررسی 1
mojtaba1372 3 ماه 1 پاسخ 93 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. import java.util.*;

  public class Main
  {
  public static void main(String[] args)
  {

  Scanner input = new Scanner(System.in);

  while(true){
  System.out.print(“Enter your working hours : “);
  int hur = input.nextInt();
  System.out.print(“Enter your hourly pay : “);
  double many = input.nextDouble();
  System.out.println(“n”);
  hogog(hur,many);
  System.out.println(“****************************************”);

  }

  }
  public static void hogog(int hurWork,double many){

  double rezalt= (hurWork*many);
  System.out.printf(“Your salary without tax : %.2f n”,rezalt);
  double rezalt2 = (rezalt-((rezalt*10)/100));
  System.out.printf(“Your salary plus tax deduction : %.2f n”,rezalt2);
  }
  }

ارسال یک پاسخ