محاسبه توان دو عدد (تمرینهای درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که دو عدد صحیح و مثبت a و b را از ورودی گرفته و سپس عدد a را به توان عدد b رسانده و نتیجه را چاپ کند.

 
Input :
۲
۶
Output :
۶۴

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 3 سال 12 پاسخ ها 1577 دیده شده 2

پاسخ ها ( ۱۲ )

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5. static void Main(string[] args)
  {
  int i, pow=1 , a, b;

  Console.Write(“Number: “);
  a = int.Parse(Console.ReadLine());

  Console.Write(“Power: “);
  b = int.Parse(Console.ReadLine());

  for (i = 0; i < b; i++)
  {
  pow = a * pow;
  }

  Console.Write("{0}^{1}={2}", a, b, pow);
  Console.ReadKey();
  }

 6. x=int(input(‘Enter Number: ‘))

  y=int(input(‘Enter Number: ‘))

  print(x**y)

 7. x=int(input(‘Enter Number: ‘))
  y=int(input(‘Enter Number: ‘))
  print(x**y)

 8. a=int(input())
  b=int(input())
  c=a**b
  print(c)

ارسال یک پاسخ