محاسبه تاریخ

سوال

برنامه ای بنویسید که عددی به عنوان تعداد روزهای گذشته از سال را از کاربر دریافت کرده و تاریخ )اعداد روز و ماه( مربوط به آن را نمایش دهد )بطور مثال با دریافت عدد ۵۲ ،عدد روز ۲۱ و عدد ماه ۲ در خروجی چاپ شود(

 

در حال بررسی 0
reyhane2002 1 سال 1 پاسخ 177 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

 1. namespace ConsoleApplication9
  {
  class Program
  {
  static void Main(string[] args)
  {

  Console.Write(“enter days of age:”);
  int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  int y = n / 365;
  int k = n % 365;
  int m = k / 30;
  int r = k % 30;
  int d;
  if (r <= 7)
  {

  d = r;
  }
  else
  {
  d = r / 7;

  }

  int w = 0;
  if (d >= 1 || d <= 7)
  {
  w = 1;
  }
  else

  if (d >= 7 || d <= 14)
  {
  w = 2;
  }
  else
  if (d >= 14 || d <= 21)
  {
  w = 3;
  }
  else
  if (d >= 21 || d <= 30)
  {
  w = 4;
  }

  Console.WriteLine(“{0}years and {1}month and{2}week {3}days”, y, m, w, d);
  }
  }
  }

ارسال یک پاسخ