محاسبه تاریخ

سوال

برنامه ای بنویسید که عددی به عنوان تعداد روزهای گذشته از سال را از کاربر دریافت کرده و تاریخ )اعداد روز و ماه( مربوط به آن را نمایش دهد )بطور مثال با دریافت عدد ۵۲ ،عدد روز ۲۱ و عدد ماه ۲ در خروجی چاپ شود(

 

0
reyhane2002 2 ماه 0 پاسخ ها 51 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ