مجموع و میانگین اعداد (تمرینهای درسمن)

سوال

برنامه ای بنویسید که تعدادی عدد صحیح مثبت از ورودی گرفته و سپس مجموع و میانگین اعداد را چاپ کند(نکته: در محاسبه اعداد تکراری در نظر گرفته نشوند، و همچنین شرط پایان دریافت عدد از کاربر وارد کردن عدد منفی توسط کاربر می باشد)
Input :
Enter Number : 8
Enter Number : 2
Enter Number : 3
Enter Number : 8
Enter Number : 1
Enter Number : 2
Enter Number : -4

Output :
sum : 14
avg  : ۳٫۵

در حال بررسی 0
مهدی عباسی 3 سال 8 پاسخ ها 5843 دیده شده 3

پاسخ ها ( ۸ )

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5. n = ۰
  m = ۰
  list = []
  sum = ۰
  avg = ۰
  while True:
      m = int(input(‘Enter a positive integer: ‘))
      if m < ۰:
          break
      if m not in list:
          n += ۱
          sum += m
          avg = sum/n
      list.append(m)
  print(‘sum = ‘ , sum)
  print(‘average = ‘ , avg)

 6.  

 7.  

ارسال یک پاسخ