متقارن بودن عدد با مقلوب بودن

سوال

برنامه ‌ ای‌که‌عددی‌را‌خوانده،‌مشخص‌میکند‌آیا‌عدد‌متقارن‌است‌یا‌خیر‌. ‌ نمونه های‌
از‌اعداد‌متقارن‌ ‌ عبارتاند‌از‌:‌۱۶۳۶۱و‌ ۴۶۳۶۴توضیح: (چنانچه‌عددی‌برابر‌با‌مغلوب ‌
باشد‌،متقارن‌است‌.پس‌،ابتدا‌مغلوب عدد‌را‌محاسبه‌کرده‌،با‌خودش‌مقایسه‌میکنیم)

در حال بررسی 0
zahraaaaaaaaaa 1 ماه 1 پاسخ 50 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1.  

ارسال یک پاسخ