متد replace

سوال

برنامه ای بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی دریافت کند و در رشته ی ورودی حروف “e” و “o” را با یکدیگر جایگزین کند. برای مثال اگر ورودی “hello, world” باشد در خروجی عبارت “holle, werld” را نمایش دهد. اگر رشته ی ورودی شامل هیچکدام از حرفهای “e” یا “o” نباشد عبارت “None” را به عنوان خروجی چاپ کند.

در حال بررسی 0
سرو 3 هفته 2 پاسخ ها 42 دیده شده 0

پاسخ ها ( ۲ )

  1. یک روش دیگر

    الف) به جای e قرار میدهیم @

    ب) به جای o قرار می دهیم e

    پ) به جای @ قرار می دهیم o

  2.  

ارسال یک پاسخ